کله گاوی پیکان – سهند ریخته گر
ریخته گری سهند
EN fa

شماره فنی:

استاندارد قطعه: STD . DIN1691 . GGG50


آمار بازدید